Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten.
Het bestuur van de Stichting het Wisentbos bestaat uit:


Voorzitter: Stefan Sterkenburg
Secretaris: Marlies Zwanenburg
Penningmeester: Dirk van Ommen
Algemeen Lid: Ingeborg Westerdijk
Algemeen Lid: Pieter Smeenk
Aspirant lid: Rob van Driel


Secretariaat
email: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it


Adres:
Stichting het Wisentbos
Peel 30
8251 VJ DrontenStichting Het Wisentbos

De oprichting van de Stichting het Wisentbos vond plaats in het voorjaar van 2005 met als doel:

Het Wisentbos en het Lage Vaartbos te Dronten te ontwikkelen tot een dorpsbos met een recreatief natuurlijk gebruik en het voeren van het beheer daarvan.

De belevingswaarde van de natuur voor de gebruiker van het bos te vergroten door;
-zorg te dragen voor grotere diversiteit in goed onderhouden staat,
-zorg te dragen voor een betere bereikbaarheid van deze diversiteit,
-bewustwording te creeeren voor de schoonheid van de natuur,
-zorg te dragen voor natuureducatie voor zowel jong als oud.


Herinrichting 2003

Vanaf 2002 is de groep participanten met elkaar druk bezig geweest ontwerpschetsen te maken voor het Wisentbos. Hierin zijn veel belangen en ideeën meegenomen. Studenten van de Hogeschool Larenstein hebben een eigen visie ontwikkeld van het Wisentbos in het kader van hun afstudeerproject. De participatiegroep heeft hieruit onderdelen meegenomen waardoor het uiteindelijke conceptontwerp is ontstaan. In 2003 heeft de participatiegroep alle ideeën, belangen e.d. meegenomen in een voorlopige visie, welke op 15 mei 2004 in het bos is onthuld.

De plannen omvatten in grote lijnen:
- water als sociaal en ruimtelijk middelpunt in de vorm van natuurlijke oevers, meanderende sloten;
- een goede ontsluiting/ bereikbaarheid;
- een goed padenstelsel;
- speciale (natuurlijke!) voorzieningen zoals;
- een bostheater, dierenweides, speelweide, uitkijkheuvel, recreatieplas en struikendoolhof.
- detailvoorzieningen voor bijv. picknick,

Met behulp van diverse organisaties (Staatsbosbeheer Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, Gemeente Dronten) is een aanzet gegeven voor de uitvoering van de plannen. Veel van de waterpartijen en meanderende oevers zijn tot stand gekomen. De ontsluiting met een goede parkeerplaats is gereed. Door gebrek aan financiën zijn nog niet alle ideeën uitgevoerd. Toch is al een behoorlijke verandering zichtbaar.  


Educatie

Er is een groeiende afstand tussen stad en platteland, tussen boeren en burgers, tussen consumenten en de herkomst van voedsel. Ook in Dronten is deze maatschappelijke verandering zichtbaar. De activiteiten van de Stichting Het Wisentbos hebben daarom eveneens tot doel om vooral de jeugd te laten zien wat er in het Wisentbos te beleven valt. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de huidige samenleving. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop. Daarbij is eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor aanvullende communicatie middelen via internet en mobiele telefoon.


Onderhoud

Staatsbosbeheer is de beheerder van het Wisentbos. Het Wisentbos is een multifunctioneel bos. Dit wil zeggen dat bosbeheer, recreatie en natuur samen gaan. In het Wisentbos is dit ook te zien. De paden worden goed onderhouden. Rondom de vijver wordt het gras kort regelmatig gemaaid. Op andere plekken mag de begroeiing wat meer zijn eigen gang gaan. Vooral het eiland heeft een natuurlijk karakter. Daar mag ook dood hout blijven liggen.

Om de diversiteit te verhogen zijn ook enkele graslanden verpacht. Koeien en paarden kan je hier zien grazen. Om gevaarlijke situaties te vermijden is op tijd kappen van bomen noodzakelijk. Om de ca.
5 jaar wordt groot onderhoud uitgevoerd. Op enkele plekken staan nog oude wilgen en populieren.
Enkele oude wilgen zijn gekapt omdat deze door de watermerkziekte zijn aangetast. Ook sommige
oude populieren moeten wijken omdat zij groot gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers van
het bos. Door afbraak van takken of een deel van de stam kan een bezoeker zich erg verwonden.

Nieuwsberichten over de activiteiten van de
boswachters in Flevoland zijn te vinden via: Staatsbosbeheer Flevoland.